Elektronické neschopenky

PS EZ se zabývala projektem elektronické neschopenky na konci roku 2013, kdy vrcholily spory o to, zda má být odsunuta platnost původně zákonem dané povinnosti lékařů na povinné zadávání neschopenky na všech pracovištích.
 
1) PS EZ k tomu vydala v prosinci 2013 stanovisko, ve kterém konstatuje mj. :
 
Dosavadní průběh zavádění tzv. elektronických neschopenek je podle našeho názoru příkladem nesprávného postupu prosazování elektronizace zdravotnictví, a to nikoli kvůli záměru samotnému ... Vinou nesprávně zvoleného způsobu komunikace se zdravotnickou veřejností a zdravotnickými zařízeními, vinou nedotažené koncepce řešení a vinou nedostatečné koordinace s jinými, souběžně vedenými projekty elektronizace zdravotnictví došlo k tomu, že implementace projektu v původně zamýšleném termínu a v zamýšleném rozsahu se nezdařila ... Jsme přesvědčeni, že současný postup, nedozná-li zásadních změn, nepovede k úspěšnému dokončení tohoto záměru ani po uplynutí dalších dvou let, o které byla posunuta povinnost zdravotnických zařízení vystavovat neschopenky elektronicky. Proto doporučujeme předsednictvu ČLS JEP iniciovat jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí se snahou dosáhnout změny v těch aspektech projektu, které považujeme za sporné.
 
Celý text stanoviska, včetně zdůvodnění kritických postojů pracovní skupiny lze nalézt zde: Stanovisko PSEZ ČLS JEP č.1 k projektu tzv. elektronické neschopenky (2014)
 
2) V lednu 2015 se pracovní skupina začala zabývat návrhem alternativní koncepce řešení, která byla připravena na půdě odborné Společnosti všeobecného lékařství (SVL). 25. 6. 2015 úpracovní skupina se po opakovaném projednání plně připojila k návrhu SVL, který označila za "zcela v souladu s názorem pracovní skupiny". Klíčovým principem tohoto návrhu je totiž domyšlení komunikace mezi všemi dotčenými subjekty (poskytovatelem péče, ČSSZ, pacientem, zaměstnavatelem) - tedy vytvoření opravdové "elektronické" neschopenky. S tímto návrhem se pak obrátila pracovní skupina na MPSV se žádostí o projednání. Plný text dopisu a návrh principů řešení dle SVL, naleznete v příloze zde: PSEZ_CLS_MPSV_dopis-prinicpy _150703c.pdf (384559)
 
3) Zástupci Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále PSEZ ČLS JEP)a Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) se 8. 7. 2015 sešli k projednání problematiky projektu elektronizace procesů nemocenského pojištění, tzv. elektronické neschopenky. Schůzka se uskutečnila z iniciativy PSEZ ČLS JEP a byly na ni z obou stran prezentovány představy řešení agendy dočasné pracovní neschopností v prostředí elektronického zdravotnictví s těmito závěry:
 

1.       Případná elektronizace systému nemocenského pojištění a dalších agend resortu MPSV, která se dotýká zdravotnictví, musí být navržena a realizována tak, aby přinášela užitek všem aktérům tohoto procesu, nesmí tedy jednostranně řešit jenom některé dílčí kroky, jak tomu bylo dosud v projektu elektronické neschopenky.

2.       Z důvodu mnoha překryvů a interakcí mezi oběma resorty, je nezbytná oboustranná koordinace záměrů a aktivit v oblasti IT procesů a řešení mezi resortem zdravotnictví a resortem sociálních věcí. Aktuálně by se měla tato koordinace promítnout především ve spolupráci obou resortů nad strategickými materiály elektronizace.

3.       Existují určité aspekty, u nichž je potřeba maximální koordinace a hledání společného řešení napříč resorty, institucemi a jejich systémy, resp. v rámci systému e-Governmentu s přihlédnutím ke specifickým potřebám obou resortů. Jde především o oblast identifikace a autentizace uživatelů informačních systémů. Nejednotnost řešení totiž přináší významné problémy při jejich zavádění do praxe.

4.       U komplexních IT projektů, jakými jsou i projekty elektronizace v oblasti zdravotnictví a sociální péče, je naprosto nezbytnou podmínkou úspěšné realizace určení garanta řešení jako celku, s odpovědností za integraci všech komponent.

5.       Zástupci MPSV by se měli zúčastnit pracovních workshopů organizovaných MZČR k přípravě Národní strategie elektronického zdravotnictví, ve kterých budou řešena témata, zasahující do oblasti působnosti MPSV.

Zástupci PSEZ ČLS JEP na závěr informovali o tom, že jsou v případě přípravy budoucích ICT projektů resortu MPSV připraveni poskytnout odborné konzultace a oponentury dle kapacitních možností odborníků, členů ČLS JEP. Zástupci MPSV tento příslib uvítali. 

Podrobný zápis naleznete zde: PSEZ_CLS_ePN_jednani_MPSV_050708_zapis_fin.pdf (314372)

Současný stav
 
V tuto chvíli je třeba vyčkat toho, jakou celkovou strategii řešení nejen této agendy, ale i ostatních souvisejících agend, týkajících se lékařů a pacientů  MPSV připraví. PSEZ ČLS bude vývoj řešení agendy alektronické neschopenky dále sledovat. Dosažená shoda na budoucí ideální koncepci řešení dává předpoklad vytvoření akceptovatelného řešení, budou-li dodrženy zásady, na nichž se nyní ČLS s MPSV dohodly.
 
(Aktualizace 1. 8. 2015)
 

Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2