Poslání a základní principy pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z.s.

Východiska

Využívání prostředků výpočetní a komunikační techniky ve zdravotnictví (elektronické zdravotnictví, e-Health) je nezbytnou součástí dalšího rozvoje zdravotnictví a může znamenat významné přínosy pro pacienty, pro lékaře a další odborné pracovníky ve zdravotnictví i pro zdravotnický systém jako celek. Elektronické zdravotnictví také může, je-li realizováno smysluplně, přinést zdravotnictví významné ekonomické úspory.

Česká lékařská společnost JEP si je vědoma nesmírné náročnosti procesu rozvoje elektronického zdravotnictví, který s sebou přináší i nové problémy a rizika. Ta je nutno znát a snažit se jim aktivně předcházet. Česká lékařská společnost JEP považuje za účelné se do tohoto procesu aktivněji zapojit, a proto zřídila pracovní skupinu pro elektronické zdravotnictví.

Poslání pracovní skupiny

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví je zřízena předsednictvem ČLS JEP, z.s., které do ní jmenuje zástupce různých odborných společností ČLS JEP, z.s., dlouhodobě se  věnujících této problematice.

Posláním pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z.s. je pomáhat racionálnímu a efektivnímu rozvoji elektronického zdravotnictví především tím, že bude v rámci veřejné i odborné diskuse o elektronickém zdravotnictví koordinovat, prezentovat a prosazovat odborné názory lékařů a odborných společností s cílem posílit v tomto procesu odborný přístup, nezatížený komerčními nebo politickými vlivy.

Základní principy

Ve své činnosti hodlá pracovní skupina vycházet především z následujících principů:

1)      Primárním cílem rozvoje elektronického zdravotnictví musí být přínos pro pacienty a kvalitu zdravotní péče.

2)      Právo pacienta na zajištění odpovídající péče, ochranu osobní důstojnosti a ochranu osobních údajů nesmí být zaváděním prostředků elektronického zdravotnictví oslabeno, ale naopak posilováno.

3)      Lékaři a další odborní pracovníci ve zdravotnictví musí být zapojováni do projektů již ve fázi přípravy záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení.  Názory odborné veřejnosti musí být v rámci projektů aktivně získávány a přiměřeně zohledňovány. Lékařská veřejnost nesmí být postavena do role pasivního příjemce těchto prostředků a služeb.

4)      Před zavedením nových nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví do praxe musí být vždy dostatečným způsobem ověřena a vyhodnocena jejich použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost.

5)      Zavádění elektronického zdravotnictví na základě plošně stanovené povinnosti je principiálně nesprávné. Při zavádění nových služeb a nástrojů elektronického zdravotnictví je třeba využívat především pozitivní motivace a zavádět nové technologie postupně a uvážlivě tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti provozu, ohrožení pacienta nebo zhoršení podmínek práce zdravotníků.

6)      Všude, kde je to možné a účelné, je třeba při tvorbě nových řešení využívat veškeré dostupné vědecko-výzkumné poznatky a ověřené technologie, včetně standardů pro výměnu a zobrazování zdravotnických informací.

Metody činnosti

K prosazení výše uvedených principů pracovní skupina využívá především těchto prostředků:

·         Pořádání odborných akcí k jednotlivým tématům elektronického zdravotnictví.

·         Aktivní komunikace s dalšími subjekty, které se podílejí na rozvoji elektronického zdravotnictví, nebo jejichž názor je pro tuto oblast významný.

·         Vytváření a prezentace odborných stanovisek k jednotlivým odborným tématům a projektům elektronického zdravotnictví.

·         Publikační a přednášková činnost.

Klíčovým tématem, kterým se pracovní skupina hodlá zabývat, je problematika uchovávání, předávání, sdílení a využívání zdravotnických informací v digitální podobě a s tím související otázky odborné, etické i právní.

Pracovní skupina průběžně zveřejňuje konkrétní témata, kterými se aktuálně zabývá. Veškeré výstupy činnosti pracovní skupiny jsou veřejné a přístupné nejen členům České lékařské společnosti JEP, ale i odborné a laické veřejnosti prostřednictvím webových stránek pracovní skupiny.

 Text ke stažení 

 


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2 

 


Výroční zprávy

14.01.2015 14:20

Zpráva o činnosti PS EZ za rok 2014 pro předsednictvo ČLS JEP

PSEZ_CLSJEP_Zpráva_za_2014_v0_1.pdf (581575)

Celý článek

—————