Ochrana osobních údajů ve vztahu k elektronizaci zdravotnictví

PSEZ ČLS JEP si stanovila téma ochrany osobních údajů jako jedno z prioritních témat. 
Podařilo se svolat jednání kulatého stolu - v podstatě pracovního semináře k danému tématu
 

19. června 2014 se z iniciativy České lékařské společnosti JEP sešli zástupci odborných společností ČLS JEP, České lékařské komory, Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ministerstva zdravotnictví ČR a pacientů k jednání k tématu ochrany osobních údajů pacientů ve vztahu ke sdílení elektronické zdravotnické dokumentace a záměrům tzv. elektronického zdravotnictví.

Jednání se zúčastnili:

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. – předseda ČLS J.E. Purkyně

Mgr.František Nonnemann, Úřad pro ochranu osobních údajů

JUDr. Jana Rybínová, Úřad pro ochranu osobních údajů

JUDr. Michal Jelínek, Úřad pro ochranu osobních údajů

MUDr. Michal Sojka, Česká lékařská komora

Jana Petrenko, Aliance pacientů ČR

Ing. Jiří Haase, Ministerstvo zdravotnictví ČR

MUDr. Antonín Malina, MBA, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ing. Martin Zeman, Ministerstvo zdravotnictví ČR

RNDr. Milan Blaha, Ústav zdravotnických informací a statistiky

Doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, Ph.D. – Společnost lékařské etiky ČLS

RNDr. Karel Neuwirt, host Kulatého stolu

a členové Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví  ČLS JEP

MUDr. Hana Cabrnochová

Ing. Hynek Kružík

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

MUDr. Cyril Mucha

MUDr. Miroslav Seiner

MUDr. Mgr. Petr Struk

MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Ing. Miroslav Zámečník

Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc.

 

Při jednání se účastníci seznámili s platnými právními předpisy v této oblasti i legislativními trendy a diskutovali i v širších souvislostech aspekty, které rozvoj elektronického zdravotnictví ovlivňují.

Účastníci se shodli na následujících závěrech:

1.       Existující právní normy nebrání sice přímo rozvojovým projektům v oblasti elektronického zdravotnictví, nicméně v právních normách a především ve výkladové praxi existují nejasnosti, neurčitosti a vnitřní rozpory, které výrazně znejišťují pozici poskytovatelů zdravotní péče, lékařů i jiných zdravotníků při zavádění elektronického zdravotnictví, a to i u systémů a projektů, které již dnes jsou startovány nebo běží.

2.       Uvedené nejasnosti jsou oprávněně negativně vnímány i pacienty a laickou veřejností, což vede k nedostatečné veřejné podpoře zavádění prvků elektronického zdravotnictví.

3.       Účastníci souhlasí s názorem, že vyjasnění vše0ch etických a právních nejistot v této oblasti je jedním (nikoli ovšem jediným) z  předpokladů efektivního a pro pacienty i zdravotníky přínosného rozvoje elektronického zdravotnictví.

4.       Účastníci nabízejí svoji součinnost při řešení těchto problémů a domnívají se, že stát by měl při vytváření strategické koncepce spolupracovat s odbornou veřejností zdravotnickou ale i s právníky a dalšími odborníky na vytvoření stabilnějšího a jednoznačného právního prostředí pro rozvoj elektronického zdravotnictví.

5.       Účastníci předpokládají, že na proběhlý kulatý stůl naváží další podobné akce a jednání, které pomůže stanovit názorově konsensuální a právně stabilní prostředí pro rozvoj elektronického zdravotnictví.

 

*****************************************

Pracovní skupina připravuje na základě komunikace s dalšími subjekty konkrétní otázky a sporné body, které chce předložit Úřadu na ochranu osobních údajů a společně hledat cestu k jejich vyřešení.

Současně zdůrazňujeme potřebu vyjasnění těchto otázek jako jednu z nezbytných podmínek úspěšné implementace národních projektů eHealth při všech jednáních s odpovědnými institucemi.


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2