12.05.2015 00:30

Stanovisko SUKL k jednáním s ČLS ohledně e-preskripce

12. 5. 2015 obdržela neformální cestou PSEZ ČLS níže uvedené stanovisko vedení SUKL k dosavadním jednáním a k předanému katalogu potřeb. Současně SUKL předal jako podklad pro další jednání vyjádření k jednotlivým bodů katalogu potřeb z hlediska jejich realizovatelnosti po právní stránce.

--------------------------------------------------------------

1) Státní ústav pro kontrolu léčiv se v rámci svých aktivit vyplývajících z legislativy a činnosti podílí na vytvoření strategie elektronického zdravotnictví České republiky, především v segmentu elektronické preskripce.

ČLS JEP oslovila Ústav a navrhla koncept společných setkání s cílem diskutovat současný stav, posílení elektronické preskripce a její další rozvoj. Ústav považuje rozvoj elektronizace preskripce za jeden z hlavních úkolů dalšího rozvoje v oblasti lékárenské činnosti, a proto pozitivně reagoval na návrh ČLS JEP. Nastavený způsob spolupráce napomáhá k odstraňování negativních názorů na elektronickou preskripci a naopak vede ke konsenzu mezi právní rovinou podmínek e-preskripce a praktickou zkušeností lékařů z každodenní praxe se zřetelem na přechod k povinné e-preskripce v roce 2018.

Ústav souhlasí s klíčovými tématy identifikovanými ČSL JEP –
1) nezbytnost existence státem stanoveného garanta celého řešení,
2) nezbytnost relevantního ověření a
3) pravidly k informacím o preskripci a dispenzaci

s tím, že je nezbytné tato klíčová témata dávat do kontextu celkového rozvoje elektronizace zdravotnictví na jedné straně a názoru dalších vstupujících subjektů (např. ČLK, ČLnK) na straně druhé.

V rámci společných jednání byl diskutován materiál „Katalog potřeb a požadavků na vlastnosti systému e-preskripce a dispenzace léků v ČR“ a hledán soulad mezi současnou právní úpravou a další vizí možného rozvoje e-preskripce. Současný technický stav a právní úprava umožňují funkční e-preskripci, a řeší se kapacita k pohledu povinné e-preskripce v roce 2018, současně bere v potaz položky Katalogu, které nejsou nyní realizovatelné z legislativních důvodů a budou vyžadovat legislativní úpravy a následné případné úpravy systému e-preskripce.

V této souvislosti byla provedena právní analýza jednotlivých bodů „Katalogu“ a v přiloženém přehledu jsou vyznačeny body, kde je nezbytná právní úprava.

2) Zpracovaný Katalog je vhodným a dostačujícím materiálem pro vstup do jednání s dalšími subjekty, které se prostřednictvím svých členů prakticky podílí na e-preskripci, a to s Českou lékárnickou komorou a Českou lékařskou komorou a dalšími.

3) Ústav plně akceptuje a vítá aktivní přístup ze strany ČLS JEP, současně zdůrazňuje povinnost jednat s dalšími subjekty a vycházet z postavení Ústavu vůči MZ ČR, a proto jednat dle pokynů MZ ČR daných v oblasti elektronizace zdravotnictví se zaměřením na e-preskripci.

 

Katalog potřeb s kategorizací SUKL ohledně realizovatelnosti: eRp_150512_Seznam potřeb kategorizovaný_proveditelnost.xlsx (25409)

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2