05.02.2014 12:27

Stanovisko PSEZ ČLS JEP č.1 k projektu tzv. elektronické neschopenky (2014)

Stanovisko bylo schváleno plénem PS EZ 5. 2. 2014 a přijato předsednictvem ČLS JEP.

Tento materiál vyjadřuje názor Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na projekt tzv. elektronické neschopenky, a to v situaci, kdy stát v roce 2013 ustoupil od původně deklarovaného záměru zavést povinnost zdravotnických zařízení komunikovat s ČSSZ výhradně elektronicky, respektive odsunul tuto povinnost na rok 2016, aniž by došlo ke změně původní koncepce projektu. Zapojení zdravotnických zařízení do projektu je zatím velmi nízké.

Souhrn

Efektivně vedené projekty elektronizace zdravotnictví považujeme za nezbytnou cestu ke zvyšování kvality péče o pacienty a ke snižování nákladů ve zdravotnictví. 

Dosavadní průběh zavádění tzv. elektronických neschopenek je podle našeho názoru příkladem nesprávného postupu prosazování elektronizace zdravotnictví, a to nikoli kvůli záměru samotnému. Tento záměr, tedy zavedení plně elektronické komunikace o dočasné pracovní neschopnosti mezi dotčenými institucemi (zdravotnická zařízení, zaměstnavatel, správa sociálního zabezpečení), považujeme za správný. Bohužel však vinou nesprávně zvoleného způsobu komunikace se zdravotnickou veřejností a zdravotnickými zařízeními, vinou nedotažené koncepce řešení a vinou nedostatečné koordinace s jinými, souběžně vedenými projekty elektronizace zdravotnictví došlo k tomu, že implementace projektu v původně zamýšleném termínu a v zamýšleném rozsahu se nezdařila.

Jsme přesvědčeni, že současný postup, nedozná-li zásadních změn, nepovede k úspěšnému dokončení tohoto záměru ani po uplynutí dalších dvou let, o které byla posunuta povinnost zdravotnických zařízení vystavovat neschopenky elektronicky. Proto doporučujeme předsednictvu ČLS JEP iniciovat jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí se snahou dosáhnout změny v těch aspektech projektu, které považujeme za sporné.

Celý text stanoviska včetně zdůvodnění najdete v příloze PSEZ_CLS_stanovisko_ePN_v03a.pdf (759,4 kB)

Přehled veškeré aktivity PS EZ k této oblasti najdete zde: Elektronické neschopenky

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2