25.06.2015 15:34

Stanovisko č. 3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce

 

Na jednání pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví bylo 25. 6. 2015 schváleno toto stanovisko č.3 k podmínkám úspěšnosti projektu elektronické preskripce:

 

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP se od svého vzniku intenzivně zajímá o projekt elektronické preskripce, neboť jej považuje za jeden z důležitých prvků elektronizace zdravotnictví, jehož důležitost je dána i legislativně zakotvenou povinností pro zdravotnická zařízení od roku 2018.

ČLS JEP se snaží ovlivnit z odborného pohledu vývoj záměrů státu v této oblasti tak, aby konečná podoba elektronické preskripce přinesla jak očekávané úspory pro zdravotnický systém, tak prospěch pacientům a lékařům. Proto ČLS zpracovala a projednala se Státním ústavem kontroly léčiv tzv. katalog potřeb, který definuje racionální funkční požadavky na systém elektronické preskripce a předpoklady jeho úspěšného zavedení a užívání z pohledu lékařů.

Po stránce věcné došli zástupci ČLS JEP se zástupci SÚKL ke shodě v tom, že u většiny požadovaných bodů byla potvrzena jejich technická proveditelnost a nebyl rozporován jejich případný pozitivní přínos. Nicméně následná právní analýza materiálu, kterou zpracoval SÚKL, ukázala, že naprostá většina požadavků, které ČLS JEP vznesla, je realizovatelná jen za předpokladu úprav platné národní legislativy – v některých případech úprav prováděcích předpisů, v jiných případech ale i změn zákonů. Současně se zástupci ČLS JEP i SÚKL shodují na tom, že úspěšná realizace projektu se neobejde bez důsledné koordinace s dalšími aktuálními národními projekty v oblasti elektronizace zdravotnictví.

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví považuje v této situaci za klíčové následující body, se kterými se obracíme na příslušné instituce a politiky.

1.      Je nezbytné, aby Ministerstvo zdravotnictví bezodkladně, proaktivně a důsledně začalo plnit svoji roli garanta a koordinátora všech projektů elektronického zdravotnictví, včetně záměrů v oblasti elektronické preskripce. Elektronickou preskripci spojuje s dalšími záměry e-Health řada styčných klíčových bodů, například zajištění dostatečné konektivity pro zdravotnické subjekty, zajištění jednoznačné identifikace zdravotnických pracovníků a jejich bezpečné a jednotné autentizace v různých systémech elektronického zdravotnictví. SÚKL, který je pověřen realizací některých klíčových prvků elektronické preskripce, nemá sám o sobě dnes zmocnění ani prostředky k tomu, aby tyto problémy postačujícím způsobem vyřešil.

 

2.      Pokud současná právní úprava brání tomu, aby se stávající projekt elektronické preskripce mohl dále funkčně rozvíjet, či aby jej efektivně rozvíjel jeho garant, mělo by Ministerstvo zdravotnictví iniciovat takové změny v platných právních normách, které by funkční rozvoj umožnily. Jde především o možnost využívat informace o dříve předepsaných a vydaných lécích při péči o pacienta, samozřejmě s jeho výhradním souhlasem. I v oblasti legislativní vidíme klíčovou roli ministerstva zdravotnictví, ke spolupráci na změně právních norem ale hodláme vyzývat i poslance parlamentu ČR.

 

Oba dva uvedené předpoklady mají společného jmenovatele v tom, že stát musí v zájmu úspěšného dokončení projektu jednoznačně stanovit, kdo je v projektu elektronické preskripce hlavním garantem, odpovědným za veškeré aspekty elektronické preskripce, nikoli pouze za realizaci jedné jeho části (datového úložiště).

Zdůrazňujeme náš názor, že při nesplnění výše uvedených předpokladů může opět hrozit neúspěch ve snaze zavést elektronickou preskripci výhradně na základě právně zakotvené povinnosti.  

ČLS JEP je nadále připravena podle svých sil spolupracovat na vyřešení všech sporných otázek a odborných problémů se všemi relevantními subjekty.

 

Ing. Martin Zeman

Vedoucí pracovní skupiny

 

Pověření členové pracovní skupiny:

Ing. Hynek Kružík                                                                             

MUDr. Cyril Mucha                                                                          

MUDr. Miroslav Seiner

Prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc

 

Verze stanoviska ke stažení zde: PSEZ_CLS_stanovisko__03_eRP_fin.pdf (587045)

 

—————

Zpět


Kontakt

MUDr. Mgr. Petr Struk

Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví při České lékařské společnosti J.E. Purkyně z.s.
Sokolská 31
120 00 Praha 2